LEJE- OG LEVERINGSVILKÅR

 

 1. GENERELT

Nærværende leje- og leveringsvilkår er gældende for alle aftaler om udlejning af materiel (”Materiellet”) fra Sandgården, Sand Holding ApS, Karlebovej 52, 2980 Kokkedal (“Udlejer”) til en kunde (“Lejer”), medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved modstrid mellem nærværende leje- og leveringsvilkår og eventuelle vilkår fremsat af Lejer i en ordre, accept eller på anden vis, skal disse leje- og leveringsvilkår være gældende.

 

 1. LEJEPERIODEN

Lejeperioden fastsættes i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen og løber fra det aftalte leveringstidspunkt, jf. punkt 3, til det aftalte afhentningstidspunkt, jf. punkt 5 (”Lejeperioden”). Lejer skal betale lejeafgift for den fulde Lejeperiode, uanset om materiellet faktisk benyttes i hele Lejeperioden eller ej.

 

 1. LEVERING AF MATERIELLET

Materiellet leveres af Udlejer på det aftalte sted og tidspunkt i driftsklar stand sammen med nøgle samt tilhørende dokumenter, herunder manual, brugsvejledning mv.

Materiellet leveres med fyldt tank.

Lejer skal inden ibrugtagning undersøge Materiellet og skal reklamere straks ved konstatering af fejl og mangler ved Materiellet.

 

 1. LEJERS FORPLIGTELSER I LEJEPERIODEN

Materiellet henstår for Lejers regning og risiko i Lejeperioden, og Lejer skal sikre, at Materiellet opbevares forsvarligt og sikres mod tyveri, indbrud, hærværk og lignende.

Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på Materiellet i Lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller kan tilskrives Lejers uagtsomhed eller forsæt.

Lejer skal sikre, at anvendelsen af Materiellet sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, samt de udleverede dokumenter, herunder manual og brugervejledning.

Lejer skal for egen regning forestå almindelig vedligeholdelse af Materiellet i Lejeperioden, herunder løbende rengøring, smøring og lignende. Vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med den udleverede manual eller brugsvejledning samt gængs praksis.

De anvendte smøremidler mv. skal være af almindelig godkendt kvalitet.

Lejer afholder i Lejeperioden omkostninger til diesel og andre forbrugsmaterialer i relation til Materiellet. Udlejer afholder omkostninger til udbedring af fejl i Materiellet, der kan henføres til almindelig slid og ælde, mens Lejer afholder omkostninger til øvrige nødvendige reparationer. Reparationer må kun udføres af Udlejer eller på et af Udlejer anvist værksted.

Lejer må ikke uden Udlejers forudgående skriftlige samtykke foretage ændringer i Materiellet.

Lejer skal sikre, at Materiellet ikke anvendes af personer, herunder Lejer selv, der ikke har de fornødne forudsætninger herfor.

 

 1. AFHENTNING AF MATERIELLET

Materiellet afhentes af Udlejer eller leveres af Lejer på det aftalte sted og tidsrum.

Lejer skal sikre, at Materiellet er klar til afhentning på afhentningstidspunktet.

Materiellet skal afleveres rengjort med mindre, at der er tilkøbt ”Forudbestilt rengøring”, og i øvrigt i samme stand som ved levering. Nøgle samt udleverede dokumenter, herunder manual, brugsvejledning mv., afleveres sammen med Materiellet.

Materiellet skal afleveres med fyldt tank med mindre der er tilkøbt ”Forudbestilt diesel”.

Hvis Materiellet ikke står klar til afhentning på afhentningstidspunktet, skal Lejer betale en ekstraafgift svarende til 150 % af lejeafgiften pr. påbegyndt dag herefter og indtil afhentning faktisk gennemføres.

Hvis rengøring af Materiellet er mangelfuld, sker slutrengøring for Lejers regning til en pris på samlet 400 kr. Hvis Materiellet ikke afleveres med fyldt tank, opfyldes tanken på Lejers regning til en pris på 20 kr. pr. liter diesel.

 

 1. LEJEAFGIFT

Udlejer fremsender faktura umiddelbart efter modtagelse af reservation, som er forfalden til betaling inden lejens startdato.

Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er alle priser angivet inklusiv moms og andre afgifter.

Eventuelle tvister mellem Lejer og Udlejer berettiger ikke Lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

 

 1. AFBESTILLING

I tilfælde af afbestilling senere end 48 timer før det aftalte leveringstidspunkt, skal Lejer betale lejeafgift for den fulde Lejeperiode, dog fratrukket eventuelle leveringsomkostninger.

 

 1. PERSONDATA

For at kunne levere maskiner til Lejer, registreres Lejers navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Endvidere registreres oplysninger, som relaterer sig til de produkter og ydelser, Udlejer leverer til Lejer. For at kunne bogføre betaling, registreres betalingsformen.

Det vil kun være Sandgårdens medarbejdere, som har adgang til Lejers oplysninger.

Betalingerne udføres i sikre systemer af 3.part: Lejers netbank eller Paypal. Udlejer modtager ikke data om kreditkort eller kontonumre.

Lejer kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som Udlejer har registreret, ved henvendelse til info@sandgaarden.com. Ligeledes kan Lejer bede om at få sine personlige data ændret eller slettet fra Udlejers arkiver. Sletning kan dog kun finde sted, hvis der ikke eksisterer en økonomisk fordring mellem Lejer og Udlejer og Udlejer ikke er forpligtet til at opbevare oplysninger på andet grundlag (bogføring etc.).

 

 1. GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING OG PRODUKTANSVAR

Medmindre andet følger af præceptiv lovgivning, er Udlejer i intet tilfælde ansvarlig for tab eller skade, som måtte opstå (direkte eller indirekte) ved brug af Materiellet, herunder produktansvar, og indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, rentetab eller andre former for tab, som Lejer eller tredjemand måtte lide ved brug af, eller manglende mulighed for at bruge, Materiellet.

Udlejers samlede erstatningsansvar i relation til lejeaftalen skal, hvad enten dette beror på erstatning i eller uden for kontrakt eller andet grundlag, i intet tilfælde overstige det beløb Lejer har betalt i lejeafgift i henhold til lejeaftalen.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom.

Lejer skal holde Udlejer skadesløs i den udstrækning Udlejer pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, herunder sagsomkostninger, renter mv., som Udlejer efter dette punkt 8 ikke er ansvarlig for over for Lejer.

 

 1. KASKOFORSIKRING & SKADER

Udlejer har tegnet en kaskoforsikring, som dækker brand, indbrud (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skade, som hændeligt pådrages Materiellet. Kaskoforsikringen gælder i hele Lejeperioden samt under, af- og pålæsning og transport mellem Udlejer og Lejer.

Lejer hæfter for enhver skade på Materiellet, der kan tilskrive Lejer, Lejers medarbejdere eller en af Lejer antaget tredjemand.  Lejer hæfter for selvrisikoen i henhold til kaskoforsikringen på 5.000 kr. såfremt skaden sker under Lejeperioden.

Enhver skade på Materiellet, uanset årsag, medfører at lejeaftalen øjeblikkeligt ophører og annulleres. Der tilbydes ikke kompensation den dag skaden er sket.

Lejer skal øjeblikkelig orientere Udlejer om fejl og skader samt ophøre med at anvende Materiellet udover anvendelse der har til formål, at reducerer yderligere skade.

 

 1. FORCE MAJEURE

Udlejer skal være ansvarsfri i de følgende situationer, såfremt disse forhindrer lejeaftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som Udlejer ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering af eller tilsvarende indkaldelse til militæret, oprør, uroligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, handelsembargoer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer/reparationer fra underleverandører og fra leverandører.